ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING EN PRIVACY VERKLARING DOOR:
Wilma Wilbrink, kunst en educatie DOAS Atelier 2M, Mimosastraat 1, 8013SB Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nr. 58657568 hierna te noemen WW
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WW en de afnemer waarop WW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Opdrachtnemer licht opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in, behoudens in geval van overmacht.
Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste op hetzelfde niveau de werkzaamheden kan verrichten; opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan dit niveau. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever ook bij vervanging aansprakelijk voor het resultaat.
Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer zorgt opdrachtnemer zelf voor vervanging.
Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden omdat opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden. Bij ziekte van opdrachtnemer of diens vervanger zal de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen moment alsnog verrichten.
Artikel 3. Omvang verplichtingen
Met WW gesloten overeenkomsten leiden voor WW tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij
WW gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van WW verlangd kan worden.
Als WW voor de uitvoering van een met WW gesloten overeenkomst derden inschakelt, is WW gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. Voor zover WW voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is WW uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.
Artikel 4 - Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WW niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte wordt daaronder begrepen.
WW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WW haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WW opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WW niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien WW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Factuuradres
per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
atelieradres: DOAS Atelier 2M
Mimosastraat 1
8013SB Zwolle
KvK 58657568
Btw NL001646033B04
iban NL37ABNA0460122886
t 06-15343265
e Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
w www.wilmawilbrink.nl
Artikel 5. Gebruik van materialen en eigendommen
Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van eigen materialen en gereedschappen en/of deels van materialen en gereedschappen van de opdrachtgever staat zij garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommen van opdrachtgever en de aan hem/haar toevertrouwde zaken, zoals de sleutel van het gebouw of leslokaal. Bij vervanging dient opdrachtnemer op dezelfde wijze garant te staan voor gebruik door zijn/haar vervanger. Schade door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik kan verhaald worden op opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt binnen zijn locatie zorg voor de eigendommen van opdrachtnemer zoals een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
WW is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan WW toe te rekenen tekortkoming is WW alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van WW.
WW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WW is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 7. Niet nakoming
Ingeval de afnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is WW gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 8. Toepasselijk recht
Op alle door WW af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank.
Artikel 9. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door WW ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft WW houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-,
model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
Wilma Wilbrink, 2019

Privacyverklaring Wilma Wilbrink, kunst en educatie
Wilma Wilbrink, kunst en educatie DOAS Atelier 2M, Mimosastraat 1, 8013SB Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nr. 58657568 hierna te noemen WW
Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verzamel en hoe ik daar mee om ga. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
1. Kunst & Educatie
Wilma Wilbrink richt zich op maken van beeldende kunst op locatie en het geven van beeldende lessen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie. Deze worden hieronder toegelicht.
> Het versturen van nieuwsbrieven
Wilma Wilbrink stuurt via e-mail nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven worden verzonden via email (solconmail/outlook). Op het moment dat jij je abonneert op onze nieuwsbrieven, wordt jouw voornaam en e-mailadres opgeslagen mijn outlook in de daarvoor bestemde bestandsmap. Vervolgens laadt outlook deze gegevens via deze bestandsmap om de nieuwsbrief te versturen
> Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld wanneer jij contact opneemt met Wilma Wilbrink via website en via email. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Dit wordt in een aparte mail aan je gevraagd en is uiteraard niet verplicht.
3. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wilma Wilbrink, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
> Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in een bestandsmap van outlook. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt. Dit dien je per mail even aan te geven.
> Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Wilma Wilbrink via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen in een aparte bestandsmap in outlook of word. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.
Factuuradres
Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Atelieradres: DOAS Atelier 2M
Mimosastraat 1
8013SB Zwolle
KvK 58657568
Btw NL001646033B04
iban NL37ABNA0460122886
t 06-15343265
e Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
w www.wilmawilbrink.nl
5. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Wilma Wilbrink, kunst & educatie of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
6. Jouw rechten
> Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Wilma Wilbrink, kunst en educatie. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wilma Wilbrink. Je
krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
> Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Wilma Wilbrink, Kunst en Educatie. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
> Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

> Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
> Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
7. Plichten
Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wilma Wilbrink, Kunst & Educatie te beschermen. Daarbij trachten ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.